2017. december 14., csütörtök
Köszöntjük a Szilárdákat!
Keres Akadálymentes verzió
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés
2017. december
Előző hónapHKSzCsPSzVKövetkező hónap
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

 

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása IV.

2015. január 16., péntek    Tartalom nyomtatása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása IV. (kód: AUTMENTOR 2014) címmel.
1. A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA
AUTMENTOR 2014

2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

3. A PÁLYÁZAT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA

A pályázat célja a minőségi, autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az integráló köznevelési intézményekben.
A pályázat célcsoportját a köznevelés azon nevelési-oktatási intézményei alkotják, melyek részt vesznek autista gyermekek, tanulók integrált – nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal együtt történő – nevelésében és/vagy nevelésében, oktatásában.

4. TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE
Pályázatot nyújthatnak be a köznevelés azon nevelési, nevelési-oktatási intézményei, melyek:
- alapító okiratában szerepel az autista gyermekek, tanulók ellátására vonatkozó feladat
- az autista gyermekek ellátását integráltan, nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel együtt végzik
- a 2014/2015-ös nevelési évben, tanévben ellátnak autizmus diagnózissal rendelkező gyermeket, tanulót.

Amennyiben a pályázó szükségét érzi, az érintett autista gyermek, tanuló szempontjából előnyösnek tartja, a projektbe bevonhat konzorciumi partner intézményt.
A konzorciumi partner a köznevelés azon nevelési, nevelési-oktatási intézménye lehet, amely:
- alapító okiratában szerepel az autista gyermekek, tanulók ellátására vonatkozó feladat
- az autista gyermekek ellátását integráltan, nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel együtt végzik.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
A többcélú intézmény (Ld.: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20. § (1) bekezdése) egy pályázónak minősül. Tehát nincs lehetőség arra, hogy egy többcélú intézmény intézményegységei külön-külön pályázzanak.

A pályázat nyilvános.

Nem pályázhatnak azok az intézmények,
  • amelyek csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak,
  • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját az FSZK Nonprofit Kft. (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetve jogelődei visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van az FSZK Nonprofit Kft.-vel illetve a Minisztériummal szemben,
  • amelyekkel szemben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott kizáró ok áll fenn.
  • amelyek 2009. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére kötelezte és nem esik a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. március 13-án hatályba lépett 2010. évi XIV. törvény hatálya alá;
  • amelyek megsértették az egyenlő bánásmód követelményét és ennek tényét az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapította;
  • amelyeknek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
  • amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
  • pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn,
  • a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi
5. TÁMOGATOTT PROJEKTEK
Pályázni lehet az autista gyermekek, tanulók neveléséhez, neveléséhez-oktatásához kapcsolódó következő tételekre: mentor díjazása, mentoráltak díjazása, beszerzések, képzésen való részvétel, disszemináció. A mentorálás a pályázati program kötelező eleme.

6. A PROGRAM FORRÁSA, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 10 000 000 Ft. A keret forrása: a 46032-3/2014/KOIR számú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az FSZK Nonprofit Kft. között létrejött együttműködési megállapodás alapján biztosított támogatás. Egy pályázó által igényelhető támogatási összeg: a projektbe bevont autista gyermekenként, tanulónként maximum 500 000 Ft.
Önrész vállalása nem szükséges.

7. A PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA
A támogatási szerződés megkötésétől 2015. június 30-ig.

8. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Pályázni kizárólag a megfelelő pályázati űrlap kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: www.fszk.hu. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2015. január 30.
(A benyújtási határidő a postára adás napját jelenti.)

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím: 1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUTMENTOR 2014)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint a pályázati űrlapot, a költségvetést és az önéletrajzokat egy elektronikus adathordozón (Word és Excel formátumban) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítás kézhezvételét követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása esetén a pályázat formai okok alapján kizárásra kerül.

Regisztrációs díj:

1.000.000 Ft-ig: 5.000 Ft/pályázat
1.000.001-2.000.000 Ft-ig: 10.000 Ft/pályázat
2.000.001-5.000.000 Ft-ig: 20.000 Ft/pályázat
5.000.000 Ft felett: 25.000 Ft/pályázat
Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (AUTMENTOR 2014) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati űrlaphoz csatolni! (A regisztrációs díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

9. A PÁLYÁZAT REGISZTRÁCIÓJA, ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE, SZEMPONTRENDSZERE
A pályázatok regisztrációja a benyújtási feltételeknek való megfelelés vizsgálata. A benyújtási feltételeknek nem megfelelő pályázat elutasításra kerül. A benyújtási feltételeknek megfelelő pályázatok elsőként jogosultsági ellenőrzésre, majd formai értékelésre kerülnek.
Elutasításra kerülnek mindazon pályázatok, amelyek a jogosultsági és a formai ellenőrzés alapján támogatásra nem jogosultak.
A formai értékelés után kerül sor a tartalmi (szakmai és pénzügyi) értékelésre. Csak a formailag teljes és a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek szakmai és pénzügyi értékelésre.
A pályázatok értékelését a megadott értékelési szempontrendszer alapján a Társaság munkatársai végzik.
A pályázatok elbírálásának írásbeli dokumentálása, a pályázatok elbírálásáról készült emlékeztetők és a pályázat nyerteseiről szóló döntési listák tartalma tekintetében az Ávr. 68. §-a az irányadó, a támogatási döntést az értékelő bizottság javaslata alapján a Köznevelésért Felelős Államtitkárság hozza meg.
A Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részleteiben, vagy egészében támogassa.
Az értékelési szempontrendszert a Pályázati Útmutató részletesen ismerteti.

10. EREDMÉNYHIRDETÉS
A pályázók értesítése a döntésről a döntést követő 15. napig megtörténik.
A nyertes pályázó a pályázat kiírójával támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás felhasználásának feltételeit, a beszámolás és ellenőrzés rendjét, a szerződésszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit. A támogatási szerződés megkötésére a Minisztérium és a Pályázat kiírója közötti együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor. A Támogatottaknak a támogatás egy összegben kerül átutalásra.
A megvalósítás időszaka alatt a támogatott programot a Pályázat kiírója által megbízott személy szakmai és pénzügyi szempontból helyszíni monitorozás keretében ellenőrizheti. A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy elutasított pályázatok másolati példányát a Pályázó szükség esetén átveheti a Pályáztatónál a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.
A támogatott pályázatokat tartalmazó nyertes lista a döntést követően a www.fszk.hu honlapon megtekinthető.

11. PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA, AZ ELSZÁMOLÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A megvalósított pályázati programról egy alkalommal – a projekt zárását követően - kell pénzügyi elszámolást, illetve szakmai beszámolót benyújtani. A beszámoló megküldésének határideje 2015. július 15.
A szakmai beszámolónak tartalmazza:
- Kitöltött beszámoló lap és csatolt mellékletei.
A pénzügyi elszámolásnak tartalmazza:
- Kitöltött elszámoló lap és csatolt mellékletei.

12. TÁMOGATÁS JOGOSULATLAN IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a kedvezményezettet a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettsége terheli az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint.
A Támogatott biztosítékként köteles a támogatási szerződés megkötésekor benyújtani a támogatási szerződésben meghatározott ellenőrzési véghatáridővel megegyező határidőig a Pályázat kiírójának javára szóló, valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, csak a Pályázat kiírója írásbeli hozzájárulásával visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát, valamint a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést.

13. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
FSZK Nonprofit Kft. Hazai Támogatások Programirodája
e-mail: autmentor2014@fszk.hu

Forrás: fszk.hu
Kulcsszavak: esélyegyenlőség